خودآموز رایگان بیم و آرشیکد فارسی

خودآموز بیم و آرشیکد فارسی مجموعه آموزشی منحصربه فردی می باشد که در۵۱ ویدیوی کوتاه شما را با فناوری بیم و نرم افزار آرشیکد از طریق ابزارهای پیشرفته مدل سازی اطلاعات ساختمان و تهیه مستندات فنی ساختمان آشنا می کند. در این خودآموز مدل سازی پروژه براساس گردش کار بیم در نرم افزار آرشیکد فارسی آموزش داده می شود و در ادامه مدل سازی عناصر سازه ای، کتابخانه غنی نرم افزار آرشیکد فارسی و گردش کار مستندات فنی اعم از نقشه ها، جزئیات و جداول متره آموزش داده خواهند شد. در پایان این مجموعه روش های به اشتراک گذاری پروژه بیم با تمام دست اندرکاران یک پروژه ی ساختمانی به صورت عملی توضیح داده می شود

با استفاده از این خودآموز در کوتاه ترین زمان گردش کار فناوری بیم را بیاموزید

محتویات خودآموز بیم و آرشیکد فارسی

خودآموز بیم و آرشیکد شامل ۵۱ ویدیو بوده که گردش کار و فناوری بیم را قدم به قدم با استفاده از نرم افزار آرشیکد فارسی در ده فصل آموزش می دهددرباره آرشیکد فارسی


آرشیکد بیم

اولین و تنها نرم افزار بیم به زبان فارسی

آرشیکد پیشتازترین نرم افزار مدیریت و مدل سازی اطلاعات ساختمان (بیم) می باشد که توسط معماران، طراحان، مهندسین و مجریان برای طراحی به صورت حرفه ای، آماده کردن نقشه های اجرایی و همکاری در پروژه ساختمانی به کار می رود. از زمان اختراع آرشیکد تا به امروز که بیش از ۳۰ سال قدمت دارد، تمام اهداف آن برپایه تکنولوژی بیم بوده و می باشد. آرشیکد فارسی اولین نرم افزار بیم فارسی در جهان می باشد که توسط شرکت گرافیسافت در مجارستان به صورت اختصاصی برای ایران تولید و گسترش داده شده است.

صفحه اختصاصی آرشیکد ۲۰ فارسی

آرشــیکد عــلاوه بــر ۱۸ نســخه بــه زبانهــای مختلــف، همچنیـن دارای ۲۸ نسـخه بومی سازی شـده بـراسـاس اسـتانداردهـای محلی مـی باشـد. توجه دلشته باشید که نسـخه آرشـیکد بـه زبـان فارسی فقط یک ترجمه ساده نیست بلکه این نرم افزار امکان بهره برداری از فناوری بیم به زبـان فنـی و تخصصـی فارسی را فراهم می نماید.

+ استاندارد و محتوای فنی براساس استانداردهای بومی: در آرشــیکد واحــد انــدازه گیــری، اسـتانداردهای معـماری و جزییـات اجـزای سـاختمان ماننـد دیوار، سـقف و غیـره براسـاس اسـتانداردهای کشـورهای متفـاوت می توانند تعریـف شـود و معـماران بـه راحتی می تواننـد بـراسـاس اسـتانداردهای کشـور خـود (همانند استاندارهای مقررات ملی ساختمان در ایران - مصالح، انرژی، حریق، غیره) یک پـروژه سـاختمانی را بـه صـورت کامـلا حرفـه ای طراحـی و اجـرا کننـد.

+ پشتیبانی به زبان فارسی: تیم فنی گرافیسافت با ارایه خدمات حضوری و پشـتیبانی فنی به صورت تلفنی ویا اینترنتی دراکثر نقاط دنیا (از جمله ایران)، پشـتیبان تمامی کاربران آرشیکد می باشد.